Ο Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 – Έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου για Κατάθεση Νομοσχεδίου στη Βουλή Αντιπροσώπων και Ψήφιση σε Νόμο

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 19 Μαρτίου 2014 αποφάσισε να εγκρίνει νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014” και να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών να καταθέσει το αναφερόμενο νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση του σε νόμο.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις εξής τροποποιήσεις στο βασικό νόμο:

i.        Υποκατάσταση της λειτουργίας των Κοινών Συμβουλίων από μία πιο ευέλικτη και αποτελεσματική διαδικασία, βάσει της οποίας οι επηρεαζόμενες Τοπικές Αρχές θα δύνανται να συμμετέχουν ουσιαστικά στις διεργασίες που οδηγούν στην εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων, με την υποβολή γραπτών απόψεων και εισηγήσεων στον Υπουργό Εσωτερικών, μεμονωμένα ή συλλογικά και με την υποβολή παραστάσεων σε δημόσια ακρόαση, ενώ παράλληλα θα δύνανται να παρουσιάζουν τις απόψεις/ εισηγήσεις τους στο Πολεοδομικό Συμβούλιο.

ii.        Μείωση της προθεσμίας για την υποβολή των γραπτών εισηγήσεων στον Υπουργό από τη γνωστοποίηση εκπόνησης ή τροποποίησης της Δήλωσης Πολιτικής, από οκτώ (8) σε τέσσερις (4) μήνες.

iii.        Προσθήκη αναγκαίων διατάξεων, ώστε να επιτρέπονται αναπτύξεις, καθώς και έργα, δραστηριότητες ή διευκολύνσεις σε θαλάσσιο χώρο.

Διασαφήνιση ότι στις περιπτώσεις που η πολεοδομική άδεια θεωρείται δοσμένη δεν θα υποβάλλονται πολεοδομικές αιτήσεις και εισαγωγή απλοποιημένης διαδικασίας για τις περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση δρόμων για σκοπούς διεύρυνσης ή ευθυγράμμισης τους.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.