Γενικό Σχέδιο Αξιοποίησης (Master Plan) για το Μεταλλείο Αμιάντου

Η Κοινοπραξία της Εταιρείας “ALA Planning Partnership” και του “Χρίστη Λοϊζίδη” ολοκλήρωσε επιτυχώς το Γενικό Σχέδιο Αξιοποίησης (Master Plan) για το Μεταλλείου Αμιάντου, που εκπονήθηκε στα πλαίσια ανάθεσης από το Τμήμα Δασών.

Γενικός Στόχος του Master Plan ήταν η διατύπωση προτάσεων για την ανάδειξη και αξιοποίηση του χώρου του Μεταλλείου Αμιάντου, διαφυλάσσοντας την ιστορία του, εξασφαλίζοντας το μέγιστο οικονομικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και διασφαλίζοντας τη συμβατότητα των προτεινόμενων χρήσεων με τα οικολογικά και άλλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά/ ιστορικά δεδομένα του χώρου.

Στα πλαίσια του Master Plan έγινε ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, διοργανώθηκαν Δημόσιες Παρουσιάσεις για την καταγραφή των απόψεων/ εισηγήσεων διάφορων εμπλεκομένων και των τοπικών κοινοτήτων, αναγνωρίστηκαν τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, οι ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζει η περιοχή μελέτης και διατυπώθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη του χώρου του Μεταλλείου.

Επίσης, στα πλαίσια της σύμβασης για το Master Plan η Κοινοπραξία εκπόνησε τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Σχεδίου, η οποία υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος και για την οποία έχει δημοσιευτεί σχετική γνωμάτευση.

Η Ομάδα Μελέτης παρουσίασε το Γενικό Σχέδιο Αξιοποίησης (Master Plan) για το Μεταλλείου Αμιάντου, στον Υπουργό Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 29 Μαΐου 2014.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.